Thỏa thuận người dùng

Mục đích và phạm vi thu thập

  • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên xuongtusaigon.vn bao gồm: Tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà XUONGTUSAIGON cần thành viên cung cấp bắt buộc khi khách hàng đặt hàng và để XUONGTUSAIGON liên hệ xác nhận khi khách hàng đặt hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
  • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho XUONGTUSAIGON về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên xuongtusaigon.com được XUONGTUSAIGON cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.